Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • De deelnemer verklaart in de cursusovereenkomst kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en gaat hiermee akkoord.
 • De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt dan mondeling of via uw e-mail adres op de hoogte gesteld van de wijzigingen.

Lidmaatschap en betaling

 • De deelnemer gaat een overeenkomst aan voor een Mindfulonderwijs training. De deelnemer betaalt het afgesproken bedrag 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Restitutie van lesgeld in verband met gemiste lessen is niet mogelijk. Bij langdurige ziekte van de deelnemer wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.
 • Kan de les door ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt deze door een vervanger gegeven. Is dit niet mogelijk, dan wordt de deelnemer per e-mail op de hoogte gesteld. Mindfulonderwijs verplicht zich dan tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een ander moment, of – wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is – tot restitutie van (een evenredig deel van) het betaalde lesgeld.
 • Indien er te weinig aanmeldingen zijn is Mindfulonderwijs gerechtigd om de cursus te annuleren.
 • Annulering van de inschrijving is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • De deelnemer heeft een bedenktermijn van 14 dagen om zich kosteloos af te melden voor een training. Een al eventueel betaald cursusbedrag wordt in dit geval binnen 30 dagen teruggestort op de rekening waarmee het betaalde bedrag eerder was overgemaakt.
  • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de cursus maand is de deelnemer 50% van de kosten van de training verschuldigd.


Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medicijngebruik, fysieke en/of psychische klachten voor de les door te geven aan de docent.
 • Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 • Deelname aan de lessen vindt volledig plaats op eigen risico van de deelnemer. Mindfulonderwijs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
 • De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich kan brengen en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Mindfulonderwijs is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mindfulonderwijs wordt uitbetaald.


Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut haar medewerkers en de docenten. Zie hieroor het disclamer reglement.

Certificering

Deelnemers krijgen een officieel certificaat indien ze de reflectieverslagen voldoende hebben ingeleverd.

Eigendom cursusmateriaal

De aan de deelnemers verstrekte cursusmaterialen zijn eigendom van Mindfulorganisatie B.V. Hierop rust een copyright. De materialen zijn voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van Mindfulorganisatie B.V. gekopieerd of gedeeld worden.

Huisregels

 • Het dragen van buitenschoenen in de zaal is niet toegestaan.
 • Elke deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
 • Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de zaal niet toegestaan